تاریخچه زعفران

Posted Leave a commentPosted in مطالب

زعفران با نام علمی کرکوس ساتیوس Crocus Sativus از خانواده زنبقیان Iridaceae می باشد. در برخی منابع،مثلا در دائره المــعارف آمریکانا Americana Encyclopedia ذکر شده است که این کلمه از کریکوس Corycus که نام منطقه ای درسیلیسیا Cilicia واقع در شرق مدیترانه می باشد گرفته شده است. عده ای مبداء زعفران را ایالت قدیم ماد […]

خشک کردن زعفران

Posted Leave a commentPosted in مطالب

ﭘﺲ از ﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻞ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .روش ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ […]

نحوه مصرف زعفران و دم کرده زعفران

Posted Leave a commentPosted in مطالب

مرسوم ترین شیوه برای مصرف زعفران در ایران، دم کردن سرگل زعفران است. برای تهیه و دم کردن زعفران معمولا ابتدا آنرا در یک هاون میسابند تا با خرد شدن آن طعم و رنگ زعفران سریعتر و بهتر آزاد شود. اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که سابیدن زعفران با هاون های […]