برچسب: زعفران نگینسان شرق

خشک کردن زعفران

By admin

ﭘﺲ از ﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻞ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.…