نویسنده: admin

تاریخچه زعفران

By admin

زعفران با نام علمی کرکوس ساتیوس Crocus Sativus از خانواده زنبقیان Iridaceae می باشد. در برخی منابع،مثلا در دائره المــعارف…

خشک کردن زعفران

By admin

ﭘﺲ از ﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻞ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.…